Statutter

1. Navn og Formål

1.1 Organisasjonens navn er Kunsthistorisk Forening

1.2 Foreningens formål er å samle kunsthistorikere og kunsthistorisk studerende til møter med foredrag, diskusjon, utstillingsbesøk og selskapelig samvær.

2. Medlemskap

2.1 Som medlemmer av foreningen kan opptas
– kunsthistorikere
– kunsthistoriestuderende
– samt andre hvis fag grenser opp til kunsthistorie (trenger godkjenning av styret)

2.2 Styret kan oppnevne til æresmedlemmer av personer som har gjort seg fortjent til å bli hedret av foreningen. For utnevnelse kreves det enstemmighet i styret. Æresmedlemskap er kun honorært. Æresmedlemmer opprettholder alle vanlige rettigheter og plikter i foreningen.

3. Foreningens ledelse

3.1 Årsmøte er foreningens høyeste organ

3.2 Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med sakspapirer sendes senest 14 dager før årsmøte. Forslag til saker, som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

3.3 Årsmøtet skal:
– Behandle styrets årsberetning og årsregnskap
– Fastsette kontingent. Aktive studenter betaler halv kontingent.
– Velge styre og revisor for to år av gangen.

3.4 Valgkomitéen består av 3 medlemmer (ikke fungerende styremedlemmer) som velges for 1 år av gangen på Årsmøtet.

4. Medlemsmøter

4.1 Foreningen avholder årlig minst 6 arrangementer.

4.2 Møtene kan være offentlige.

4.3 Foreningen bør gjennom sine møter søke å ta opp aktuelle og faglige problemstillinger.

5. Styret

5.1 Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer hvorav én bør være en aktiv bachelor- eller mastergradsstudent.

5.2 Styret konstituerer seg selv og velger leder, sekretær og kasserer.

5.3 Styret har den administrative myndighet i alle saker som ikke ved vedtak er tillagt andre organ.

5.4 Styret økonomisk rammer ligger innenfor det angjeldende års kontingent

5.5 Det skal føres protokoll over styremøtene.

6. Vedtaktsendringer

6.1 Forandringer i statuttene kan foretas av årsmøte ved 2/3 flertall.

7. Oppløsning av foreningen

7.1 Hvis forslag om foreningens oppløsning fremkommer, må dette forslag behandles på første ordinære årsmøte etter å være utsendt til samtlige medlemmer.

7.2 Det kreves minst 2/3 flertall av foreningens samtlige medlemmer for at oppløsning skal vedtas.

7.3 Avviklingen foretas i tilfelle av styret, som også bestemmer hvorledes foreningens midler og eiendeler skal disponeres.

Vedtatt av årsmøtet 2019.

(siste endringer vedtatt av årsmøtet 2017)