Statutter

Kunsthistorisk Forening ble stiftet i 1904 til ære for Norges først professor i kunsthistorie, Lorentz Dietrichson (1834-1917).

1. Navn og Formål

 • 1.1 Organisasjonens navn er Kunsthistorisk forening
 • 1.2 Foreningens formål er å samle kunsthistorikere og kunsthistorisk studerende til møter med foredrag, diskusjon, utstillingsbesøk og selskapelig samvær.

2. Medlemskap

 • 2.1 Som medlemmer av foreningen kan opptas
  – kunsthistorikere
  – kunsthistoriestuderende
  – samt andre hvis fag grenser opp til kunsthistorie (trenger godkjenning av styret)
 • 2.2 Styret kan oppnevne til æresmedlemmer av personer som har gjort seg fortjent til å bli hedret av foreningen. For utnevnelse kreves det enstemmighet i styret. Æresmedlemskap er kun honorært. Æresmedlemmer opprettholder alle vanlige rettigheter og plikter i foreningen.

3. Foreningens ledelse

 • 3.1 Årsmøte er foreningens høyeste organ
 • 3.2 Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med sakspapirer sendes senest 14 dager før årsmøte. Forslag til saker, som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
 • 3.3 Årsmøtet skal:
  1. Behandle styrets årsberetning og årsregnskap
  2. Fastsette kontingent. Aktive studenter betaler halv kontingent.
  3. Velge styre og revisor for to år av gangen.
 • 3.4 Valgkomitéen består av 3 medlemmer (ikke fungerende styremedlemmer) som velges for 1 år av gangen på Årsmøtet.

4. Medlemsmøter

 • 4.1 Foreningene avholder årlig minst 6 medlemsmøter.
 • 4.2 Møtene kan være offentlige og kunngjøres da i pressen og/eller i sosiale medier, samt på foreningens hjemmeside.
 • 4.3 Foreningen bør gjennom sine møter søke å ta opp aktuelle og faglige problemstillinger.

5. Styret

 • 5.1 Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer hvorav minst én bør være en aktiv bachelor- eller mastergradsstudent.
 • 5.2 Styret konstituerer seg selv og velger formann, sekretær og kasserer.
 • 5.3 Styret har den administrative myndighet i alle saker som ikke ved vedtak er tillagt andre organ.
 • 5.4 Styret økonomisk rammer ligger innenfor det angjeldende års kontingent
 • 5.5 Det skal føres protokoll over styremøtene.

6. Vedtaktsendringer

 • 6.1 Forandringer i statuttene kan foretas av årsmøte ved 2/3 flertall, etter at endringsforslaget er lagt frem på et tidligere årsmøte.

7. Oppløsning av foreningen

 • 7.1 Hvis forslag om foreningens oppløsning fremkommer, må dette forslag behandles på første ordinære årsmøte etter å være utsendt til samtlige medlemmer.
 • 7.2 Det kreves minst 2/3 flertall av foreningens samtlige medlemmer for at oppløsning skal vedtas.
 • 7.3 Avviklingen foretas i tilfelle av styret, som også bestemmer hvorledes foreningens midler og eiendeler skal disponeres.

(siste endringer vedtatt av årsmøtet 2017)